เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี

by Little Bear @12 ต.ค. 54 15:30 ( IP : 122...124 )
 • photo , 600x450 pixel , 186,910 bytes.
 • photo , 419x429 pixel , 52,425 bytes.

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากสถานการณ์ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร การโฆษณาที่เกินจริง สินค้าไม่มีคุณภาพ กลไกของภาครัฐไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้จริง

ปัญหาดังกล่าว ในปี 2541 จึงได้เกิดการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2543-2544 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรผู้บริโภค และปลายปี2544 ได้ก่อตั้งเป็น”โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี”เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในปี 2545-2546 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ในการดำเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ในปี 2547-2549 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในปี 2550-2551 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในปี 2551 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ ในการดำเนินกิจกรรมศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 • ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง สิทธิ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการใช้สิทธิ

 • มีการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ปลายปี2543 มีการจัด “คาราวานด้านสินค้าสุขภาพผิดกฎหมาย”ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา และเครือค่ายองค์กรผู้บริโภค 11 จังหวัด

 • มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน จุลสาร

 • มีการทำกิจกรรมของเยาวชน จนเกิดการรวมกลุ่มเยาวชน ชื่อ”กลุ่มเยาวชนพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี” จนมีกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 • มีการรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค

 • ร่วมคัดค้านการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช GMO ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 11 จังหวัด และเครือข่ายประชาชน

 • ดำเนินกิจกรรมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ร่วมรณรงค์หยุดทำ FTA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ เช่น FTA ญี่ปุ่น ,FTA อเมริกา

 • ร่วมสนับสนุนการทำ CL ของกระทรวงสาธารณะสุข

 • ผลักดันเรื่องสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม

 • ดำเนินกิจกรรมศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี