เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

สมาคมผู้บริโภคสงขลา

by Little Bear @12 ต.ค. 54 15:33 ( IP : 122...124 )
photo  , 477x474 pixel , 31,088 bytes.

2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร 074-254542 สายด่วน 089-4666695

E-mail: consumer_songkhla@hotmail.com

Website http://www.consumersongkhla.org

โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ที่ต้องการทำงานกับกลุ่มผู้บริโภคในเขตเมืองหาดใหญ่และสงขลา จึงได้ร่วมกันเขียนโครงการนี้ขึ้นและได้รับการสนับสนุนครั้งแรก โดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศออสเตรเลีย (AusAID) ระยะเวลา 1 ปี (มิ.ย.39-พ.ค.40)

โดยในปีแรกนั้นเป็นการศึกษาและพัฒนาแนวทางการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้ บริโภคในเมืองหาดใหญ่ – สงขลา ผลการดำเนินงานในปีแรกนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำความรู้จักและการเข้าร่วม กิจกรรมกับกลุ่มกิจกรรมทางสังคมในเมืองหาดใหญ่-สงขลา และได้ร่วมกับกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุข , กลุ่มองค์กรผู้บริโภค 27 องค์กร ร่วมเสนอความเห็นต่อการปรับแก้ไข พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2522(สิงหาคม 2539) และจัดทำข้อเสนอเจตนารมณ์ผู้บริโภค ในรัฐธรรมนูญ ต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540

หลังจากหมดโครงการในระยะแรกจึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือ ข่าย 8 จังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในโครงการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค ปี 2541-2543 ในการเฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดและการจัดเวทีระดมความคิดเห็นกฎหมายนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

ปี พ.ศ.2544-2546 โครงการฯ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ภายใต้ร่มของมูลนิธิรักบ้านเกิด ภาคใต้ โดยเน้นกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มองค์กรผู้บริโภค การจัดเวทีการเรียนรู้ การฝึกอบรมสัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้บริโภค และการรณรงค์กฎหมายนโยบายที่สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

หลังจากนั้นประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าก็เป็นประเด็นที่โครงการฯ สนใจเนื่องจากเป็นประเด็นที่กระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงเกี่ยวกับบริการสาธารณ สุข โครงการฯ จึงร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนขึ้นในปีพ.ศ.2548-2549 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความเท่าเทียมกัน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากการดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของกระบวนการภาคประชาชนจึงผลักดัน ให้เป็นโครงการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ภาคใต้ และเป็นที่มาของการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการจัดการสุขภาพท้องถิ่นใน พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2549 โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่(สงขลา) ภายใต้ร่มมูลนิธิรักบ้านเกิด ภาคใต้ เพื่อมุ่งลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายโดยใช้กระบวนการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของกลไกเครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้

โดยปัจจุบันนี้โครงการฯ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ ภาคใต้(สวรส.) ภายใต้เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา จัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประเด็นการจัดการระบบบริการและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประเด็นคุ้มครอง ผู้บริโภค และร่วมกันสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม(สบท.) จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในกิจการโทร คมนาคม ภาคใต้และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดสงขลา ในประเด็นคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

แม้ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลซักเท่าไหร่ เทคโนโลยีต่าง ๆ จะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน แต่ปัญหาของผู้บริโภคก็ยังคงทันสมัยอยู่เสมอและอยู่คู่กับผู้บริโภคอยู่ตลอด เวลา เมื่อไหร่ที่ผู้บริโภคไม่เท่าทัน ไม่เข้มแข็งก็จะถูกเอาเปรียบและละเมิดสิทธิได้ตลอดเวลา ทางออกที่สำคัญคงหนี้ไม่พ้นความเข้มแข็ง ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ การรวมกลุ่มรวมพลังกันของผู้บริโภคจึงเป็นอีกกลไกที่สำคัญในการคุ้มครองผู้ บริโภค ร่วมแสดงพลังผู้บริโภค “ฉลาดซื้อ ฉลาดขาย ฉลาดใช้ ฉลาดกิน” พัฒนาการของโครงการ

พ.ศ.2539-2540

โครงการ : Consumer Right Protection Project
แหล่งทุนสนับสนุน โดยรัฐบาลออสเตรเลียผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลีย (AusAID)

พ.ศ.2541-2543

โครงการ : สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคและกลุ่มองค์กรผู้บริโภคใน การเฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข ปีที่1,ปีที่2
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2544-2546

โครงการ : พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2545

โครงการ : สร้างสุขภาพอย่างไรไม่พึ่งอาหารเสริม(ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค)
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

พ.ศ.2547

โครงการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

พ.ศ.2547-2549

โครงการ : ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ.2549-2550

โครงการ : กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้
โครงการ : โครงการเสริมสร้างการจัดการสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ.2550-2552

โครงการ : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
ประเด็น : การคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็น : การจัดการระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ภาคใต้
โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดสงขลา
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม(สบท.)