เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จ.สตูล

by Little Bear @12 ต.ค. 54 15:34 ( IP : 122...124 )

1431 ม.3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทรศัพท์/โทรสาร 074-781250

E-mail: consumer_satun@hotmail.com

Website http://www.consumersatun.org

พ.ศ. ๒๕๔๒ เริ่มจากการรวมกลุ่มผู้บริโภค ๓๕ คนโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคประสานงานผ่านประชาคมจังหวัดสตูลโดยให้นางกัล ยทรรศ์ ติ้งหวัง เป็นผู้ประสานงานของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและให้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่คือ จัดรายการวิทยุ รณรงค์ไม่ดื่มน้ำอัดลม เฝ้าระวังเครื่องสำอางผิดกฎหมายโดยใช้ฐานการทำงานของ อสม สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๒ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสตูลและ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสตูล ใช้สำนักงานชั่วคราว อาคารห้องสมุดประชาชน อำเภอละงู จังหวัดสตูล หลังจากนั้นทำโครงการฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในรูปแบบศูนย์ ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

พ.ศ. ๒๕๕๑ ย้ายสำนักงานอยู่บ้านเลขที่ ๘๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อำเภอละงู จังหวัดสตูล (สปสช.สาขาเขตสงขลา) และศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค จังหวัดสตูล จาก สวรส.ภาคใต้.มอ.

พ.ศ. ๒๕๕๒ ย้ายสำนักงานอยู่บ้านเลขที่ ๑๔๓๑ หมู่ที่ ๓ ต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร/โทรสาร ๐๗๔-๗๘๑-๒๕๐ พร้อมจัดตั้ง ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการทีคมนาคม จังหวัดสตูล โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม


รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย

๑. นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ประธานศูนย์

๒. นายวินัย ภู่สัน รองประธานศูนย์

๓. นายการีม เก็บกาเม็ม กรรมการ

๔. นายอารีย์ ติ้งหวัง กรรมการ

๕. นายฮาสัน พรัดขำ กรรมการ

๖. นางวราภรณ์ ละเหมาะ กรรมการ

๗. นายอนันต์ วงศ์เมฆ กรรมการ

๘. นายกิตติโชค ชนะหลวง กรรมการ

๙. นายสัญชัย อาโป๋ กรรมการ

๑๐. นายซาฟีอี โต๊ะบู กรรมการ

๑๑. นางสุธีพร บินหมัด กรรมการ

๑๒. นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ กรรมการ

๑๔. นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล กรรมการ

๑๕. นายชาคริส ละเหมาะ เลขานุการและกรรมการ

๑๖. นางสาวอนัญญา แสะหลี ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

๑๗.นพ.ปวิตร วนิชชานนท์ ที่ปรึกษา

๑๘.นางสาวจุฑา สังขชาติ ที่ปรึกษา

๑๙. นางสาวชโลม เกตุชาติ ที่ปรึกษา

๒๐. นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์ ที่ปรึกษา

ปัจจุบัน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสตูล ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้นกิจกรรม

 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสถานีวิทยุ แผ่นผับ ใบปลิว เป็นต้น

 • รณรงค์สร้างความเข้มแข้ง โดยจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชนและโรงเรียนในเรื่องสิทธิ ผู้บริโภค รณรงค์เข้าค่ายเยาวชน จัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

 • รับเรื่องราวร้องเรียน/ให้คำปรึกษา

 • ผลักดันนโยบายสาธารณะ

 • ทำงานแบบมีส่วนร่วมโดนร่วมประสานภาคีเครือข่าย เช่น สคบ. พมจ. สสอ. สจ. อสม. ผู้สูงอายุ พอช.(พัฒนาองค์กรเอกชน)และภาคีเครือข่ายต่างๆ

 • ผลักดันนโยบายงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่นเพื่อให้เข้าสู่แผนชุมชนในการเตรียมงาน

ประวัติการดำเนินงานที่ผ่าน

 • พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖

 • โครงการรวมพลังผู้บริโภค

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙

 • โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. ๒๕๕๐

 • โครงการดูแลสุขภาพกับการบริโภคในกลุ่มผู้ติดเชื้อ

พ.ศ. ๒๕๕๑

 • โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเยาวชน อำเภอละงู

 • โครงการดูแลสุขภาวะของผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์ ชุมชนมุสลิม

พ.ศ. ๒๕๕๒

 • โครงการดูแลสุขภาวะของผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์ ชุมชนมุสลิม

 • โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดสตูล

ติดต่อ

เลขที่ ๑๔๓๑ หมู่ที่ ๓ ต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร/โทรสาร ๐๗๔-๗๘๑-๒๕๐