เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เครือข่ายส่งเสริมสิทธิชุมชนตรัง

by Little Bear @12 ต.ค. 54 15:38 ( IP : 122...124 )

เครือข่ายส่งเสริมสิทธิชุมชนตรัง

57/ ม.8 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์/โทรสาร 075-211946 สายด่วน 085-7985716

E-mail: consumer_trang@hotmail.com

เครือข่ายส่งเสริมสิทธิชุมชนตรัง เกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนจังหวัดตรัง โดยเป็นการรวมตัวกันของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดตรังซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรชุมชนต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันจะนำมาซึ่งการร่วมปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิของชุมชน รวมทั้งการสร้างความความเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันภายใต้รัฐธรรมนูญ

ดังนั้นการทำงานขององค์กรภาคประชาชนตรังจึงมีความมุ่งหวังที่จะสร้างองค์กรโดยใช้บทเรียนแห่งความล้มเหลวต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องภาคีเครือข่ายในอดีต เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจังหวัดอื่น ๆ ในความพยายามที่จะร่วมกันทำงานโดยไม่ได้อาศัยโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการ และการพัฒนางานก็เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นของแกนนำอาสาสมัครภาคประชาชนอย่างแท้จริง และใช้ทุนเดิมของพื้นที่คือ “แผนพัฒนาอย่างยั่งยืน ตรัง ๒๕๔๔ – ๒๕๖๔ เป็นเข็มทิศชี้ทางในการขับเคลื่อนผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ตามแผนพัฒนา ๒๐ ปี และการเรียนรู้กันระหว่างภาคีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพใน ๔ มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญา

ปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ดำเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนจังหวัดตรังภายใต้สมาคมดับบ้านดับเมือง มีแหล่งทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีภาคีต่างๆ เข้าร่วมซึ่งประกอบไปด้วย

 1. ภาคีปฏิรูปการเมือง
 2. ภาคีสิทธิพลเมือง
 3. ภาคีเกษตรทางเลือก
 4. ภาคีลุ่มแม่น้ำตรัง
 5. ภาคีเด็กและเยาวชน
 6. าคีสภาองค์กรชุมชน
 7. ภาคีศิลปินพื้นบ้าน
 8. ภาคีหมอพื้นบ้าน
 9. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
 10. ศูนย์ประสานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง โดยมีแหล่งทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และต่อมาจัดตั้งเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดตรัง(ศบท.ตรัง) โดยมีแหล่งทุนสนับสนุนจาก สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

รายชื่อคณะทำงานและกรรมการ/ที่ปรึกษาเครือข่าย

 1. นายศิลเรืองศักดิ์ สุขใส ประสานงาน
 2. นายสุชานนท์ สินธิทันยา เลขานุการ
 3. นางสาวณัฏฐานิชา สุระกุล บัญชี-การเงิน
 4. นางจิระภา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้ช่วยเลขานุการ/ประสานงานพื้นที่
 5. นายสุวิทย์ ทองหอม วิชาการ/ทนายความสิทธิมนุษยชนชายฝั่งอันดามัน
 6. นายประพาส โรจนภิทักษ์ วิชาการ/ภาคีปฏิรูปการเมือง
 7. นายกฤษณพร สุวรรณวร วิชาการ/ภาคีศิลปินพื้นบ้าน
 8. ด.ต.เทิดศักดิ์ พลประสิทธ์ ประชาสัมพันธ์สื่อชุมชน-ประชาสังคมตรัง/ภาคีสิทธิพลเมือง
 9. นายชัยพร จันทร์หอม ประชาสัมพันธ์/ประชาสังคม ตรัง
 10. นายอนวัช รอดพันธ์ ที่ปรึกษา/ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรทางเลือก จ.ตรัง
 11. นางประนอม เดชธราดล ที่ปรึกษา/เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จ.ตรัง
 12. นายประสบ สมาธิ ที่ปรึกษา/ทนายความ ด้านสิทธิชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน
 13. นายภราดร นุชิตศิริภัทรา ที่ปรึกษา/สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สป.ตรัง)
 14. นายแตม กี่สุ้น ที่ปรึกษา/ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง
 15. น.ส.ศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์ ที่ปรึกษา/ผู้ประสานงานศูนย์หลักประกันสุขภาพประชาชนตรัง

บทบาทและกิจกรรมอื่นๆที่ร่วมขับเคลื่อน

การเข้าร่วมสนับสนุนและผลักดันสื่อวิทยุสาธารณะ และระดมทุนเพื่อจัดตั้งสื่อสาธารณะของคนตรัง โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเสวนาในประเด็น นโยบายและบทบาทของวิทยุสาธารณะภาคประชาชน ผู้แทนคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม และ ผู้แทนเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ นำไปสู่การปรึกษาหารือการจัดตั้งสถานีวิทยุสาธารณะของภาคประชาชนในจังหวัดตรัง รวมไปถึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อที่กำกับดูแลให้วิทยุแห่งนี้เกิดขึ้นได้จริง เข้าร่วมขับเคลื่อนกับชุมชนที่เกิดประเด็นปัญหาสาธารณะ โดยการหาแนวทางร่วมเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากร และส่งเสริมสิทธิด้านการเมืองภาคพลเมือง

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ ๕๗/๑ ม.๘ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๗๕)๒๑๑๙๔๖

อีเมล์ : Consumer_trang@hotmail.com , Siamese.75@hotmail.com