เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง

by Little Bear @12 ต.ค. 54 15:45 ( IP : 122...124 )
photo , 399x250 pixel , 45,698 bytes.

แนวคิดและแนวทางการทำงานของกลุ่มระบัดใบ

ระยะทางตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญแห่งการเรียนรู้ ค้นหา กว่าที่เราจะรู้ว่าชอบอะไรถนัดอะไรก็อาจผ่านการตอบหนึ่งคำถามยอดฮิต “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” ด้วยหลายหลากคำตอบ เมื่อได้ผ่านประสบการณ์มากขึ้น คำตอบใหม่ก็จะค่อยๆ ชัดเจนขึ้นเอง ในชีวิตจริง วัยแห่งการเรียนรู้มีอยู่ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ กลุ่มระบัดใบจึงมีบทบาทในการ “จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน” เด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เรียนรู้จากเด็ก สังคมเรียนรู้จากเรา และเราก็เรียนรู้จากสังคม ประสบการณ์การเรียนรู้บางบทจึงหาเรียนได้ยากจากแค่ในห้องเรียน

“เวที” ดังกล่าวคือกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เด็กเยาวชนและ ผู้ใหญ่ที่ยังใส่ใจเรียนรู้ในเวทีต่างๆ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคมและอื่นๆ กิจกรรมในเวทีต่างๆ เหล่านี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเปี่ยมพร้อมด้วยบุคคลิกแห่งนัก เรียนรู้ มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ รู้จักปรับตัว เป็นนักเชื่อมโยงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกที่ดีงาม มีสติและทักษะชีวิต เพื่อเตรียมตัวเผชิญหน้ากับสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

เพราะในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้เลือกผู้กำหนดว่าต้องการให้บ้านของเขา ชุมชนของเขา พัฒนาไปในทิศทางใด ดังนั้นการเสริมสร้างพลังทางปัญญา ให้กับเยาวชน ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของชุมชนในอนาคต เป็นภาระกิจที่กลุ่มระบัดใบให้ความสำคัญมาก สิ่งที่กลุ่มระบัดใบทำอยู่เป็นเพียงส่วนเสริมเล็กๆ ส่วนหนึ่งของกลไกทางสังคม ครอบครัว โรงเรียนและ ชุมชนซึ่งกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยแรงประสาน แรงเสริม และแรงสนับสนุนจากหลายๆ ส่วนจะช่วยผลักช่วยดันให้สังคมขับเคลื่อนไปถึงยังจุดหมายสำคัญ คือ “สันติสุข”

ความเป็นมากลุ่มระบัดใบ

กลุ่มระบัดใบก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าเขาใหญ่ จ.สระบุรี และพัฒนากระบวนการละครสำหรับเด็กประถม นำเทคนิคการเล่านิทานมาเสริมการเรียนการสอนระดับประถมต้นและเด็กเล็ก ในโรงเรียน วัดบ้านใหม่ และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชื่อโครงการ “ลานเรียนรู้” หลังจากจบโครงการที่สระบุรี กลุ่มระบัดใบได้ขยายฐานการทำงานมาที่ จ.ระนอง เนื่องจากมีความต้องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนใน จ.ระนอง ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ จังหวัดระนองมีอยู่อย่างร่ำรวย โดยเริ่มต้นด้วยโครงการ “สายน้ำมีชีวิต” และ “โครงการอาสาสมัครเพื่อชุมชน” ซึ่งทำให้กลุ่มระบัดใบมีบทบาทมากขึ้น ในงานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยดำเนินงานในลักษณะ หนุนช่วยและเป็นกำลังเสริม ให้กลุ่มเยาวชน โรงเรียน กลุ่มหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนใน จ.ระนอง และมีบทบาทในการเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็ก เยาวชนใน จ.ระนอง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์เด็กและเยาวชน และได้ร่วมกันวางแผนเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา โดยมี เวที “ลานเยาวชน” เป็นเวทีให้เด็ก เยาวชน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการทำงาน รวมทั้งพัฒนากิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดระนองเรื่อยมาจนปัจจุบัน

โครงการหลักที่ผ่านมา

ปี พ.ศ. 2541-2542

 • ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ป่าเขาใหญ่และโครงการป้องกันการเกิดเรือนกระจกในชั้น บรรยากาศ จ.สระบุรี (สนับสนุนโดย UNDP / Small Grant Project)
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยทำห้องสมุดระบัดใบและจัดกิจกรรมลานเรียนรู้กับเด็กๆ ชุมชนหนองแซง จ.สระบุรี
 • พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นิทานกับนักเรียนป.1-ป.2 และสอนละครเพื่อการพัฒนากับนักเรียน ป.5 ป.6
 • อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2543

 • ปี 2543 เริ่มต้นโครงการที่ จ.ระนองด้วย กิจกรรมนักสืบสายน้ำ โครงการสายน้ำมีชีวิต(สนับสนุนโดย มูลนิธิโลกสีเขียว)
 • เริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทำห้องสมุดระบัดใบและกิจกรรมลานเรียนรู้กับเด็กเยาวชน ในชุมชนซอย 12 จ.ระนอง
 • ร่วมกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา (ค.ย.พ.) (สนับสนุนโดย ส.อ.ด.ย.)

ปี พ.ศ. 2544

 • ทำโครงการอาสาสมัครเพื่อชุมชนและโครงการนักข่าวเยาวชน ใน 6 ชุมชน จ.ระนอง(สนับสนุนโดย AusAIDS)
 • ผลิตจุลสารระบัดใบ เพื่อพัฒนาและเชื่อมเครือข่ายเยาวชน จ.ระนอง (สนับสนุนโดย AusAIDS)
 • ทำโครงการเม็ดเลือดเขียว พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามอัธยาศัย
 • กิจกรรมห้องสมุดระบัดใบและโครงการลานเรียนรู้ (สนับสนุนโดย World Bank)
 • จัดกิจกรรม “ลานเยาวชน” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (ต่อเนื่องทุกปี เนื่องในวันเยาวชน 20 กันยายน)

ปี พ.ศ. 2545 - 2546

 • จัดรายการวิทยุ อสมท. เพื่อเยาวชนร่วมกับเยาวชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
 • เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพระดมทุน (สนับสนุนโดย สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน - ส.อ.ด.ย.)
 • อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนสิ่งแวดล้อม ประเด็นขยะ น้ำ พลังงาน ที่ จ.สระบุรี จ.ระนองและ จ.ชุมพร

ปี พ.ศ. 2547

 • ทำโครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นำสิ่งแวดล้อมนักสืบชายหาด (ร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียว)

ปี พ.ศ. 2548

 • ทำโครงการผู้นำสิ่งแวดล้อม “นักสืบสายน้ำป่าสัก” จ.สระบุรี (สนับสนุนโดย บ.กัล์ฟ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด)
 • เริ่มโครงการเยาวชนอาสาสมัครเพื่อชุมชน พื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
 • ประสานงานโครงการ “การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการกลุ่มเด็กและเยาวชนในมิติอนุภูมิภาคใต้ ตอนบน จ.ระนอง” ร่วมกับ ส.อ.ด.ย. สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปี พ.ศ. 2549

 • จัดทำโครงการเยาวชนอาสาสมัครสร้างสรรค์สังคม โดยการสนับสนุน จาก Save the Children Sweden
 • จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยการสนับสนุน จาก Save the Children Sweden / UK
 • จัดทำโครงการสโมสรเด็กสร้างสรรค์ สนับสนุนโดย กองทุนธรรมไทย / สถานฑูตเยอรมันและองค์กรด้านเด็ก ประเทศญี่ปุ่น (CYR)
 • ร่วมจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ใหญ่ที่ทำงานส่งเสริมการเรียนรู้และปกป้องเด็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดระนอง

ปี พ.ศ. 2550

 • จัดทำโครงการเยาวชนไทยใจอาสา (ภาคใต้) ร่วมกับกลุ่มเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ในนามเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
 • จัดทำโครงการเยาวชนอาสาสมัครสร้างสรรค์สังคม โดยการสนับสนุน จาก Save the

Children Sweden ปีที่ 2

 • จัดทำโครงการพลังเด็กลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการสนับสนุน จาก Save the

Children Sweden

 • ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ทำโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จังหวัดระนอง
 • เข้าร่วมเป็นคณะกรรมหลักประกันสุขภาพจังหวัดระนอง
 • เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็กจังหวัดระนอง
 • จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อ โดยการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) ปีที่ 1

ปีพ.ศ. 2551

 • จัดทำโครงการอาสาสร้างสรรค์ชุมชนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยการสนับสนุนจาก Save the Children Sweden ปีที่ 3
 • จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดระนอง
 • เข้าร่วมเวทีที่ทางสบท.จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่ขยาย
 • จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อโดยการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) ปีที่ 2
 • ร่วมทำงานวิจัยเก็บข้อมูลใน โครงการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก 30 โรงเรียน 6 จังหวัดทางฝั่งอันดามัน (ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สตูล) กับหน่วยงาน Save the Children Sweden
 • ดำเนินงานโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและจัดทำพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ เด็ก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
 • วิทยากรกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในโครงการพี่สอนน้องของหน่วยงานยูนิเซฟ

บทบาทและกิจกรรมอื่นๆ ของกลุ่มระบัดใบในพื้นที่ จ.ระนอง

 • เป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ให้คำปรึกษา+อุปกรณ์+ทุน แก่เยาวชนที่สนใจทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม
 • ผลิตสื่อวิดีโอ นำเสนอข้อมูลกิจกรรมเยาวชน และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและข้อมูลเยาวชน จ.ระนอง
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดระนอง สนับสนุนและผลักดันให้เกิดระบบคุ้มครองเด็ก จ.ระนอง
 • ร่วมเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา (ค.ย.พ.) สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนหลายจังหวัด ที่ทำกิจกรรมพัฒนาสังคม
 • ร่วมเครือข่ายเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อม จ.ระนอง พัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ทักษะการจัดการโครงการ ทักษะการผลิตสื่อ ทักษะผู้นำ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • กระจายข้อมูลข่าวสารด้านงานพัฒนาเยาวชนสู่เด็ก เยาวชนและชุมชน
 • พัฒนาและผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเยาวชน เช่น แผ่นพับเม็ดเลือดเขียว, งานสารคดีวีซีดีของเด็กเยาวชนในชุมชน, จุลสารระบัดใบ เป็นต้น

กิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังพัฒนาและผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต

 • พัฒนากิจกรรมสำนักข่าวเยาวชน เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับเยาวชนในการการเรียนรู้ชุมชน รักและตระหนักถึงคุณค่าของชุมชน รวมถึงสื่อสารข้อมูล ความคิดสู่สาธารณะ
 • พัฒนากระบวนการอบรมสื่อเพื่อการพัฒนา สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ดนตรี ศิลปะ นิทรรศน์ ละคร การพูด การเขียน เพื่อให้เยาวชนเท่าทันสื่อและสามารถใช้สื่อในกิจกรรมสร้างสรรค์ตามวัตถุ ประสงค์อย ่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจใน จ.ระนอง และเป็นสื่อกลางระดมทุนของชุมชนที่มีสินค้าหรือต้องการประชาสัมพันธ์ชุมชน (garyoo.com – กาหยูดอทคอม)
 • พัฒนาเว็บไซต์ y-vilunteer.net ประชาสัมพันเรื่องกิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครสร้างสรรค์สังคม
 • พัฒนาสื่อและหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนและมีทักษะ ความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
 • พัฒนาพื้นที่นำร่อง การปรับสภาพชุมชนให้เหมาะสมสำหรับเด็ก

สถานที่ติดต่อ

32/32 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โทรศัพท์ 086-6848221