เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้จัดการประชุมศึกษาและประเมินองค์กรคุณภาพภาคใต้(ตอนล่าง)

  • photo  , 960x540 pixel , 71,887 bytes.
  • photo  , 1984x1488 pixel , 179,859 bytes.
  • photo  , 1984x1488 pixel , 189,506 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 103,488 bytes.
  • photo  , 1548x1161 pixel , 191,761 bytes.

1-2 ธันวาคม 2561 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จัดการประชุมศึกษาและประเมินองค์กรคุณภาพภาคใต้(ตอนล่าง) โดยมีเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่  5  จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วม ได้แก่ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส  ซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายฯมีการดำเนินการเพื่อพัฒนางานองค์กรคุณภาพภาคใต้ และมีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการประเมินองค์กรคุณภาพขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 43 องค์กร ในภาคใต้ ดังนั้นในการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคในช่วงที่ 2 จึงจัดการประชุมศึกษาและประเมินองค์กรคุณภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและรับรู้ตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการในโครงการให้ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1. เพื่อร่วมกันทบทวน ศึกษาและประเมินองค์กรผู้บริโภคขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดองค์กรคุณภาพ 2. เพื่อทำความเข้าใจแผนงานโครงการและเป้าหมายร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการในพื้นที่
3. เพื่อเสริมศักยภาพแกนนำผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประสานงานองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

Relate topics