เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 401) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๓)

by areeya @28 พ.ค. 63 14:28 ( IP : 180...162 ) | Tags : ด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
photo  , 600x600 pixel , 36,632 bytes.