เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ 12.5

by areeya @18 มิ.ย. 63 11:35 ( IP : 180...48 ) | Tags : ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
photo  , 960x353 pixel , 37,972 bytes.