เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายในการรับเรื่องร้องเรียน

  • photo  , 960x720 pixel , 117,816 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 82,543 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 91,242 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 88,276 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 107,956 bytes.

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายในการรับเรื่องร้องเรียน เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอเมือง  อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอปะนาเระ. เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน50(5) เครือข่าย ชมรมบุหงารายา เครือข่าย9ด้าน

Relate topics