เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

สมาคมผู้บริโภคสงขลา....ยื่นหนังสือชะลอการเข้าร่วม ‘CPTPP’ หวั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน

 • photo , 960x720 pixel , 71,023 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,755 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,697 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,202 bytes.
 • photo , 960x899 pixel , 95,090 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,773 bytes.

รศ.ดร.เริงชัย  ตันสกุล นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา ยื่นจดหมายข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบาย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจ.สงขลา เพื่อขอให้ชะลอการเข้าร่วม ‘CPTPP’  หวั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน

จากการคาดการณ์ผลกระทบของ CPTPP ในระยะเวลาประมาณ 30 ปี (2562 - 2590) ประเทศไทยจะมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นมาจากการพึ่งพิงการนำเข้ายาที่สูงมาก ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านยาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านยาของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ผลกระทบของ CPTPP ต่อความมั่นคงด้านอาหารทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตเกษตรกรรมจนถึงอาหารที่ผู้บริโภครับประทานดังนี้

 1. เมล็ดพันธุ์แพงขึ้น เพราะเกิดการผูกขาดด้านเมล็ดพันธุ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้า ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ในการนำไปปลูกต่อได้ ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์จะไม่หลากหลาย เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถพัฒนาสายพันธุ์เองได้
 2. เกิดการผูกขาดอุตสาหกรรมอาหารไม่กี่เจ้า ทำให้ต้นทุนในการผลิตอาหารแพงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภครับประทานอาหารที่แพงมากขึ้น
 3. อาหารที่ผู้บริโภคจะไม่มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากจะมีหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากแคนนาดาทะลักเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีการควบคุมมากขึ้น
 4. มาตรฐานความปลอดภัยสินค้า GMO ต่ำกว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ เนื่องจากความตกลงนี้อ้างอิงการประเมินความเสี่ยงบนฐานทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบของ WTO เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ใช้หลักการป้องกันเอาไว้ก่อน และไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบอาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจสังคม

Relate topics