เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

by Little Bear @12 ต.ค. 54 15:27 ( IP : 122...124 )
photo  , 1280x720 pixel , 80,568 bytes.

ที่อยู่

2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร 074-254542

E- mail: so_conet@hotmail.com

เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นช่วงที่องค์กรผู้บริโภคต่างๆ ในภาคใต้ อันได้แก่ โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา , โครงการบริโภคสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี , เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล ,ชมรมพลังผู้บริโภคจังหวัดตรัง ได้มีการทำงานร่วมกันในรูปแบบของการทำงานเป็นเครือข่ายระดับภาค โดยการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ "สร้างสุขภาพอย่างไรไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม" ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ภาคเหนือ ภาคอีสาน

จากการทำโครงการดังกล่าวทำให้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างคนทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้แต่ละพื้นที่ได้รับทราบและเรียนรู้การทำ งานของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังเกิดการคิดค้นวิธีการดำเนินงานและแก้ปัญหาร่วมกัน เกิดการหนุนช่วยกันตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมาย

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้แต่ละองค์กรต่างเห็นพลังของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ที่จะทำงานร่วมกันเป็นให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กร เรครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ จัดทำและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย นำไปสู่การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคใน โดยใช่ชื่อร่วมกันว่า"เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ภาคใต้ "

ปัจจุบันเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้ประสานความร่วมมือ ขยายพื้นที่เครือข่ายมากขึ้น ผ่านการดำเนินงานประเด็นต่างที่ครอบคลุมกับปัญหาของผู้บริโภคในพื้นที่ โดยมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  • การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

  • การคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องรถโดยสารสาธารณะ

  • การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย